مجموعه ای کامل از تقدیرنامه، تقدیر و تشکر از استاد علی تمدن